Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) platí pro nákup a provádění díla objednávané v internetovém obchodu na www.krbymorava.cz provozovaném společností AMAR Krby Morava s.r.o., zapsané v OR vedeném KS Ostrava pod Rg. C 40239 (dále jen Společnost).
 2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího/ zhotovitele, kterým je Společnost a zákazníka.
 3. Není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se vztahy zákazníka, který je spotřebitelem zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jinak ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

II. Pojmy

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Společnost.
 2. Prodávající/ zhotovitel je Společnost.
 3. Zákazníkem internetového obchodu je kupující nebo objednatel, spotřebitel. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. Zboží je věc nabízená společností k prodeji.
 6. Dílo je činnost, jejímž výsledkem je zhotovení/stavba věci ze společností dodaného zboží.

III. Kupní smlouva

 1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží společností na webové stránky, kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky Společností.
 2. Přijetí objednávky Společnost neprodleně potvrdí zákazníkovi informativním e-mailem na zákazníkem zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.
 3. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, není-li těmito obchodními podmínkami či právními předpisy stanoveno jinak.
 4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží zákazníkem a kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzením objednávky Společností.
 5. Uzavřením kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, všeobecnými obchodními podmínkami provádění díla, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí, když prohlašuje, že byl na jejich existenci dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.
 6. Společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnil termín dodání od dodavatele zboží. Společnost zákazníka o této skutečnosti obratem informuje. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a kupní smlouva zaniká.
 7. V případě, že vyobrazené zboží není v souladu s modelovým označením (názvem) zboží, je závazný název zboží.

IV. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel, v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 2. V takovém případě spotřebitel kontaktuje Společnost a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty spolu s vrácením kompletně doručeného zboží.
 3. Právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží či jeho dodaná součást zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může společnost uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Společnost je v takovém případě povinna vzniklou škodu prokázat. Společnost spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 4. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může společnost navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejména náklady na přepravu, balení).

V. omezení práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě smlouvy:
  1. na provedení díla, jestliže s jeho plněním bylo se souhlasem zákazníka započato před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy;
  2. na dodávku zboží nebo díla, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti;
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání zákazníka
  4. na stavbu nemovitostí, jejich součástí a příslušenství (krby)
  5. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li zákazník jejich originální obal.

VI. Dílo

 1. Není-li těmito obchodními podmínkami stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zákazníka a společnosti Všeobecnými obchodními podmínkami provádění díla.
 2. Potvrzení objednávky společností je považováno za potvrzení ve smyslu § 632 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s tím že způsob určení konečné ceny se řídí příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek provádění díla.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, platném znění.
 2. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů z uzavřených smluv v databázi společnosti, za účelem doručení zboží, obchodních a marketingových nabídek zboží a služeb, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu zákazníka s tímto zpracováním.
 3. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění.

VIII. Reklamace

 1. Reklamace zboží/ díla se řídí reklamačním řádem společnosti.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost je oprávněna k jednostranné změně obchodních podmínek, všeobecných obchodních podmínek provádění staveb, reklamačního řádu s tím, že změnu je Společnost povinna nejméně měsíc před její účinností zveřejnit v provozovnách Společnosti a na www.krbymorava.cz.
 2. Uzavřením smlouvy zákazník přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek, reklamačního řádu, všeobecných obchodních podmínek provádění díla, ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2011

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, zákona.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva zákazníka z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace).

II. Omezení záruky

 1. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží způsobem či v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

III. Záruka

 1. Na žádost spotřebitele je společnost povinna poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).
 2. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat zákazníkovi doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list, tedy obchodní firmu společnosti, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
 3. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, společnost určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

IV. Nároky z vad

 1. Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:
  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

V. Vyřízení reklamace

 1. V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od společnosti, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě společnosti nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 3. Běh lhůty pro vyřízení reklamací se staví v případě, že společnost neobdržela veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Společnost je povinna si vyžádat doplnění podkladů od zákazníka v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů zákazníkem.
 4. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat společnosti nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 5. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve zákazníka k převzetí opraveného zboží.
 6. Při jakékoli návštěvě servisního technika u zákazníka je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.10.2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.