Obchodní podmínky

1 Základní informace

Prodávající / zhotovitel je společnost KRBY MORAVA s.r.o. (dále jen Společnost), zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod. sp. zn. C 40239 se sídlem Nádražní 3221/138b, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26840022.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), blíže vymezují práva a povinnosti Společnosti a Spotřebitele.

Vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, kterým objednávku dokončujete) se pro vás tyto obchodní podmínky stávají závazné. Součástí jsou zejména Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a další dokumenty, na které se odkazujeme.

Společnost si vyhrazuje v případě nákupu jakýmkoli způsobem vlastnické právo k věci až do okamžiku, kdy dojde z vaší strany k zaplacení celé kupní ceny.

2 Možnosti nákupu

2.1 Nákup prostřednictvím e-shopu

Nakoupit lze na adrese www.krbymorava.cz.

Objednávka je vytvořena v okamžiku kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky.

Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy vám objednávku potvrdíme. Potvrzení objednávky obdržíte na vámi zvolenou e-mailovou adresu, proto vás žádáme o překontrolování správnosti vámi zadaných údajů. Obchodní podmínky, Reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů jsou volně přístupné na adrese www.krbymorava.cz, jejich kopie vám bude zaslána společně s konečnou fakturou.
Následná změna objednávky je možná pouze po vzájemné dohodě, popřípadě za podmínek stanovených zákonem nebo těmito obchodními podmínkami.

Objednávky přes e-shop www.krbymorava.cz lze vytvářet nonstop. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci (např. výpadek elektřiny) neodpovídáme za nedodržení provozní doby e-shopu.

2.2 Nákup na pobočce, prostřednictvím e-mailu či telefonu

Objednávat můžete i prostřednictvím pracovníka Společnosti na kterékoli z našich poboček, popřípadě po telefonu nebo e-mailu, které naleznete v sekci Kontakty.

V případě objednání přes e-mail je smlouva uzavřena v momentě doručení potvrzení objednávky na váš e-mail. Při objednávce přes telefon nebo prostřednictvím pracovníka Společnosti je smlouva uzavřena v momentě vašeho potvrzení a doručení potvrzení objednávky na váš e-mail.
Kamenná pobočka je otevřena v provozní době, kterou naleznete zde.

3 Placení

Na našem e-shopu lze platit těmito způsoby
• na dobírku
• bankovním převodem
• v hotovosti na pobočce

Pokud budete z jakéhokoli důvodu následně požadovat vrácení kupní ceny tohoto zboží, může být tato cena vrácena pouze v měně, která je uvedena na faktuře za toto zboží (zpravidla v českých korunách) a ve výši uvedené na faktuře.

Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží stále ve vlastnictví Společnosti (tzv. výhrada vlastnického práva).

Pokud odstoupíte od smlouvy nebo vám budou peněžní prostředky vráceny z jiného důvodu, vrátíme vám peníze stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali.

4 Doručení zboží

Jakmile dojde k uzavření smlouvy, doručí vám Společnost vybrané zboží zvoleným způsobem a musíte takové doručení umožnit a zboží převzít. Společně se zbožím vám Společnost dodá i další doklady, které se k věci vztahují. Pokud jste zvolili dodání na adresu, předá Společnost zboží dopravci, který zajistí jeho doručení vámi zvoleným způsobem v uvedeném čase. Až do okamžiku, kdy vám bude zboží doručeno a předáno, popřípadě do okamžiku, kdy odmítnete zboží převzít, nese nebezpečí škody na věci Společnost.

O předpokládaném čase a dalších informacích ohledně vámi zvoleného způsobu doručení budete informování telefonicky. Předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech Společnosti a/nebo jejích dopravců, o čemž budete neprodleně informováni. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Společnost nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

Během přebírání zboží jste povinni si zkontrolovat, zda vám byl opravdu doručen takový počet a typ zboží, jaký jste si objednali. Dále jste povinni zkontrolovat, zda zásilka není již na pohled poničená, promáčklá nebo jinak deformovaná. Pokud bude zásilka poškozena, máte právo na to zboží nepřevzít, popřípadě zboží převzít a do předávacího protokolu společně s přepravcem zaznamenat jeho stav. Takový protokol poté společně s popisem závady zásilky zboží odešlete e-mailem na adresu info@krbymorava.cz. Doporučujeme přiložit případnou fotodokumentaci.

Nakupujete-li jako právnická osoba, bude zboží předáno pouze zodpovědné osobě.

5 Reklamace a vady zboží

Veškeré podmínky a postupy v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

6 Odstoupení od smlouvy

6.1 Spotřebitel

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Tedy nejde o případy, kdy se jedná o objednávku „na firmu“, resp. objednávku, ve které jste uvedli své IČO.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (tzn. například přes e-shop www.krbymorava.cz) nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Zboží musíte v takovém případě vrátit neponičené, nepoškozené a bez známek používání. Zboží byste si měli vyzkoušet a prohlédnout stejně, jako kdybyste tak činili v běžné kamenné prodejně. Pokud budou na zboží známky opotřebení nebo jiného užívání, můžeme ještě před navrácením kupní cenu ponížit o náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

• V případě kupní smlouvy běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí zboží.
• V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
• Při opakované dodávce zboží běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit od smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Společnosti nebo prostřednictvím formuláře, který je zpřístupněn na internetových stránkách www.krbymorava.cz. V takovém případě potvrdí Společnost přijetí formuláře prostřednictvím e-mailu.

Jakmile odstoupíte od smlouvy, musíte nám zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od samotného odstoupení od smlouvy. Zboží vracíte na své náklady, které vám nebudou proplaceny. Zboží musí být nepoškozené, nepoužívané a čisté, včetně veškerého příslušenství, které jste k němu obdrželi. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno v originálním obalu.

V případě, že vrátíte zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, můžeme vám vracenou kupní cenu zboží ponížit o částku, která odpovídá takovému opotřebení. V takových případech dojde k vyčíslení škody, o kterou bude vaše vrácená kupní cena ponížena.

6.2 Kdy od smlouvy odstoupit nelze

Odstoupit od smlouvy nemůžete u zboží, které bylo jakkoli upraveno na základě vašeho přání.

Nelze odstoupit ve vztahu k samotné přepravě zboží, jelikož je zajišťována s ohledem na určité období.

Další případy nemožnosti odstoupit od smlouvy vymezuje zákon.

6.3 Vrácení peněz

Peníze vám budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým probíhala platba, tedy jakým jsme peníze od vás přijali. Pokud však peníze nelze vrátit stejným způsobem, například jste platili hotově na pobočce nebo kurýrovi, odpovídáte za správnost údajů, které nám k vrácení poskytnete. Za správnost údajů odpovídáte i v případě, kdy jsme vám vyhověli a peníze vracíme jiným způsobem.

Nemusíme vám peníze vrátit dříve, než vrátíte zboží, popřípadě, než prokážete, že jste zboží odeslali. Rovněž máte právo na vrácení peněz vynaložených na dodání zboží při jeho objednávce, pouze však do výše rovnající se nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Pokud jste zároveň v souvislosti s nákupem zboží obdrželi dárky, a využili jste možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, musíte nám rovněž se zbožím vrátit i poskytnuté dárky.

6.4 Podnikatel

Při nákupu jako podnikatel (tedy na IČO) nemáte u nákupu učiněného distančně, na rozdíl od Spotřebitele, ze zákona právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů. Zákon v tomto ohledu zvýhodňuje pouze Spotřebitele.

Z důvodu ochrany vašich práv a předcházení trestné činnosti, pokud jste nakupovali jako právnická osoba a přejete si proplatit vystavený dobropis v hotovosti přímo na pobočce Společnosti, bude částka proplacena pouze těm osobám, které mohou jednat za příslušnou právnickou osobu.

6.5 Odstoupení od smlouvy ze strany Společnosti

V případě chybného nacenění zboží má Společnost právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě dojde ze strany Společnosti ke stornování objednávky, popřípadě k jinému vyrozumění, ze kterého bude patrné, že Společnost od smlouvy odstupuje. Pokud jste již zaplatili část kupní ceny zboží, bude vám tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po odstoupení od smlouvy Společností.

7 Ceny

Veškeré naše ceny jsou konečné, v české měně (Kč) a včetně DPH. Ceny jsou zaokrouhlovány na celé koruny.

Mohou nastat případy, kdy dojde k chybnému uvedení ceny zboží. Takovými případy jsou zejména

• cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží),
• cena souvisejících služeb jako doprava, pojištění prodloužené záruky apod., je zjevně nesprávná,
• v ceně zboží chybí nebo přebývá jedna či více cifer, nebo
• sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by takové zboží bylo součástí zvláštní marketingové či výprodejové akce.

V těchto případech si Společnost vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, popřípadě od takové smlouvy odstoupit i poté, pokud jste již obdrželi e-mail potvrzující objednávku. O takovém kroku vás musíme neprodleně informovat.
Pokud si nejste jisti, zda je cena chybná, kontaktujte nás, prosím, před nákupem.

7.1 Výpočet slevy

Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží Společnost nabízela na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

Akční ceny platí do vyprodání zásob Společnosti. Při uvedení zbývajícího počtu kusů u zboží do vyprodání takového počtu, popřípadě do skončení akce podle toho, co nastane dříve.

8 Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování vašich údajů jako kupujícího ze strany Společnosti se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

Na druhou strany vy jako kupující musíte chránit své přístupové údaje k zákaznickému účtu (zejm. hesla) a nikomu jinému je nesdělovat. Za zneužití vašeho přihlašovacího jména nebo hesla někým jiným nenese Společnost odpovědnost. Dále nesmíte používat účet, jméno nebo heslo žádného jiného zákazníka.

9 Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je Společností archivována v interním systému po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 6. ledna 2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí.